Η ανάπτυξη κατά τη νηπιακή ηλικία

Ψυχοκινητική Ανάπτυξη:

 • Οι κινήσεις του σώματος γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα.
 • Στον έλεγχο των λεπτών κινήσεων παρατηρείται βαθμιαία εξελικτική πορεία.
 • Στο 4ο έτος τα νήπια αρχίζουν να προσπαθούν να απεικονίσουν αυτό που βλέπουν. Συνήθως από το ανθρώπινο σώμα το πρώτο που αρχίζουν να παριστάνουν είναι το κεφάλι, στο οποίο προσθέτουν μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, δόντια, όχι όμως στη σωστή τους θέση. Στο 5ο έτος αρχίζει η παρουσίαση ολόκληρου του σώματος.
 • Πλευρίωση: σαφής προτίμηση κατά την εκτέλεση των κινητικών ενεργειών για το ένα ήμισυ του σώματος. Η πλευρίωση πρέπει να ασκηθεί και να μην αφεθεί στην τύχη της, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη σχολική επίδοση του ατόμου αλλά και την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη.

 

Νοητική Ανάπτυξη:

 • Το νήπιο χρησιμοποιεί προέννοιες (πρώτες αφελείς σημασίες που αποδίδει το παιδί στις λέξεις που χρησιμοποιεί).
 • Οι συλλογισμοί του νηπίου είναι μεταγωγικοί (από το μερικό στο μερικό).
 • Η σκέψη του νηπίου είναι εγωκεντρική: το νήπιο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει αντικειμενικά φαινόμενα με βάση αποκλειστικά και μόνο τη δική του σκοπιά, δυσκολεύεται να κατανοήσει το ρόλο του άλλου.
 • Η σκέψη του νηπίου επικεντρώνεται σε ένα μόνο χαρακτηριστικό την κάθε φορά και δεν έχει αναστρεψιμότητα.

 

Γλωσσική Ανάπτυξη:

 • Το νήπιο από το τέλος του 2ου έτους αρχίζει να σχηματίζει προτάσεις, οι οποίες έχουν τη μορφή τηλεγραφικού λόγου. Στο 4ο έτος αρχίζει να χρησιμοποιεί πλήρεις προτάσεις κατά το γραμματικό πρότυπο του ενηλίκου.
 • Στο 2ο έτος προφέρονται καθαρά μόνο το 32% των φθόγγων. Η μεγαλύτερη πρόοδος συμβαίνει μεταξύ των 3-3,5 ετών.
 • Το λεξιλόγιο παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη. Μεταξύ 3-5 ετών το παιδί προσθέτει περισσότερες από 50 λέξεις κάθε μήνα. Στο 6ο έτος χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 2.500 λέξεις.
 • Το νήπιο χρησιμοποιεί εγωκεντρικό λόγο, όχι γιατί έχει εγωιστική διάθεση, αλλά γιατί οι νοητικές του λειτουργίες δεν είναι επαρκώς ευέλικτες, ώστε να του επιτρέπουν να λαμβάνει υπόψη του τις εμπειρίες του άλλου.

 

Ψυχοκοινωνική Ανάπτυξη:

 • Κύρια χαρακτηριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας είναι η απόκτηση αρχικά της αυτονομίας και στη συνέχεια της πρωτοβουλίας.
 • Ο παιδικός σταθμός μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην απόκτηση αυτονομίας και πρωτοβουλιών, αλλά και να επηρεάσει θετικά τη μαθησιακή ετοιμότητα του παιδιού.

 

Μαρία Τσιλιμπώκου
Ψυχολόγος-ΜΑ, Ειδική Παιδαγωγός

Share it!
Facebook
Twitter
LinkedIn